Košík je prázdny
Kategorie zboží

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Záručná doba

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak záručná doba činí (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súladu so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (expirácia), záručná doba skončí uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Na vzniknuté vady tovaru v dôsledku opotrebovania sa záruka nevzťahuje. Tovar so životnosťou kratšou ako 24 mesiacov je označený vždy v ponuke predávajúceho. V žiadnom prípade to neznamená, že po uvedenej dobe životnosti výrobok prestane fungovať. U týchto výrobkov sa už z ich povahy a technologického spracovania predpokladá už pri ich výrobe zaručené používanie kratšie ako 24 mesiacov pri bežnom požívaní. 

Životnosť výrobku vymedzuje dobu, po ktorú je garantovaná bezchybnosť výrobku a jeho funkčnosť. Po uvedenej dobe životnosti môže prísť k takému opotrebovaniu výrobku, ktoré znemožní jeho ďalšie používanie. Nie je to ale dôvod k reklamácii tovaru. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, ktoré preukázateľne vznikli pred ukončením udanej životnosti výrobku, ktorá je pri bežnom používaní zaručená.

Záručný list

Predávajúci poskytuje záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný, tak sa môže kupujúci dožadovať primeranej zľavy z ceny veci alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je k tomu v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Kontrola zásielky

Pri prevzatí zásielky je spotrebiteľovi doporučené prekontrolovať stav zásielky. Pokiaľ je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi doporučené za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie celej veci. Tým samozrejme nie je nijak dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Uplatnenie reklamácie

Za všetkých okolností sa snažíme vyjsť spotrebiteľovi v ústrety. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, tak má právo na reklamáciu.

Zašlite reklamovaný tovar (vrátane kópie faktúry/platobného dokladu, záručného listu, prípadne aj sprievodného dopisu so stručným popisom vady) na našu adresu (odovzdanie osobne je z technických dôvodov vylúčené).

Naša adresa pre uplatnenie reklamácie je:

VISO TRADE s.r.o. (ID 435)
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín, Slovenská republika

Rozsah záruky

Záruka se nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobenej jej obvyklým používaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pred prvým použitím si je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s návodom k použitiu sa záruka nevzťahuje.

Riešenie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom

Ak ide o vadu, ktorú sa dá odstrániť, tak má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, tak môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Ak nie je taký postup možný, tak môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná ako vec bez vady, tak má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak síce ide o vady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet závad vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, pokiaľ sa rovnaká vada prejaví tretí raz.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, tak má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru za rovnakú novú bezchybnú vec, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou tovaru a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi.

Pokiaľ bola reklamácia oprávnená, má spotrebiteľ právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä náklady na dopravu reklamovaného tovaru k nám).

Našim cieľom je vybaviť reklamáciu k spokojnosti kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.