Košík je prázdny
Kategória tovaru

PVP jód spray 100ml


1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU PVP Jod 100 mg/ml kožný sprej, roztok 2.
Vaša cena 6,80
Vaša cena bez DPH 5,67
 
Dostupnosť Skladom > 5 ks
Odosielame v pondelok

Výpredaj tovarov tejto kategórie - zľavy až 80%


Podrobný popis

 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU PVP Jod 100 mg/ml kožný sprej, roztok
 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 1 ml obsahuje: Liečivo: Povidón iodinatum 100 mg Pomocné látky: Etanol denaturovaný benzínom 500 mg Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
 3. LIEKOVÁ FORMA Kožný sprej, roztok Takmer číry roztok hnedočervenej farby
 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cieľové druhy zvierat Všetky druhy zvierat. 4.2 Indikácie s upresnením pre cieľový druh zvierat Prípravok účinkuje proti baktériám, vírusom a kvasinkám. Používa sa na dezinfekciu pri operáciách, kastráciách a na miesta injekčného podania, na dezinfekciu genitálií a dezinfekciu pahýľa pupočnej šnúry u novonarodených mláďat. Môže sa používať aj na krátkodobú dezinfekciu povrchu strukov a mliečnych žliaz pri poraneniach. 4.3 Kontraindikácie Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať v prípade hypertyreózy a ďalších porúch štítnej žľazy. 4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh Pri aplikácii chráňte oči zvieraťa. 4.5 Špeciálne opatrenia pri používaní Špeciálne opatrenia pri používaní u zvierat U citlivých živočíšnych druhov môžu byť pozorované intenzívnejšie nežiaduce účinky. Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám Ľudia so známou precitlivenosťou na jód, tehotné ženy a ľudia s poruchami štítnej žľazy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Pri manipulácii s prípravkom nepite, nejedzte a nefajčite. Zabráňte kontaktu prípravku s kožou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice ihneď opláchnite exponovanú časť veľkým množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou. V prípade náhodného zasiahnutia očí ihneď dôkladne vypláchnite oči veľkým množstvom pitnej vody. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte inhalácii lieku. Ošetrovanie je nutné vykonávať v dobre vetraných priestoroch. Pri opakovanej aplikácii (napr. v chovných zariadeniach, útulkoch) sa odporúča používať osobné ochranné prostriedky skladajúce sa z gumových či latexových rukavíc. V prípade náhodného požitia prípravku vypite veľké množstvo pitnej vody, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte toto upozornenie ošetrujúcemu lekárovi. Po použití si umyte ruky. Ďalšie opatrenia: Prípravok farbí odev. Škvrny je možné odstrániť vypraním v horúcej vode. V prípade silného znečistenia použite roztok tiosulfátu sodného. 4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť) Veľmi zriedkavo sa u citlivých jedincov môže vyskytnúť alergická reakcia prejavujúca sa začervenaním, pálením alebo svrbením kože. Frekvencia nežiaducich účinkov je charakterizovaná podľa nasledujúcich pravidiel:
 • veľmi časté (nežiaduci účinok (nky) sa prejavil(y) u viac ako 1 z 10 ošetrených zvierat)
 • časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 ošetrených zvierat)
 • nezvyčajné (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1000 ošetrených zvierat)
 • vzácne (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10000 ošetrených zvierat)
 • veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 ošetrených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení). 4.7 Použitie počas gravidity, laktácie alebo znášky Použitie počas gravidity a laktácie nie je odporúčané. Ak je jeho použitie nevyhnutné, je možné iba za stáleho veterinárneho dohľadu a iba po zvážení terapeutického prospechu a rizika príslušným veterinárnym lekárom. Opakovaná aplikácia na genitálie matky počas gravidity môže vyústiť v hypotyreoidizmus a vznik strumy u novonarodených mláďat a fétu. 4.8 Liekové a iné interakcie Liek sa nesmie použiť spoločne s enzymatickými masťami alebo s dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi ortuť. Komplex povidón jód je tiež inkompatibilný s redukčnými činidlami, alkalickými soľami a kyslo reagujúcimi látkami. 4.9 Podávané množstvo a spôsob podávania Liek sa aplikuje na ošetrované miesto zo vzdialenosti 20 – 30 cm. Zabráňte, aby prípravok pri aplikácii stekal dole z ošetrovaného povrchu. Pred použitím treba nádobu pretrepať! 4.10 Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidotá), ak je to potrebné Vzhľadom na iba vonkajšie pôsobenie lieku nehrozia nežiaduce účinky z predávkovania. 4.11 Ochranná lehota Bez ochrannej lehoty.
 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: antiseptiká a dezinficiencie, jódové prípravky. ATCvet kód: QD08AG02. 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Prípravok je antiseptický prostriedok so širokým spektrom antimikrobiálneho účinku (hubí baktérie, huby, vírusy i prvoky) spôsobilý na dezinfekciu kože a slizníc. Jeho dezinfekčný agens je aktívny jód v koncentrácii 10 mg/1 ml. Tento postupne sa uvoľňujúci komplexne viazaný jód selektívne oxidatívne pôsobí na bielkoviny mikroorganizmov. Germicídne účinky sú neselektívne a širokospektrálne. Vehikulum zvyšuje účinnosť komplexne viazaného jódu a polyméru, ktorý plní funkciu nosiča. Jodofory pri kontakte s kožou a mukóznymi membránami uvoľňujúce anorganický jód. PVP jód je výrazne menej toxický ako jód samotný. 5.2 Farmakokinetické údaje K minimálnej absorpcii jódu môže dôjsť, ak je PVP jód aplikovaný lokálne na intaktnú kožu. Pri vaginálnej aplikácii, aplikácii do úst alebo na porušenú kožu (napr. u ťažkých popálenín) môže byť absorpcia výraznejšia a môže viesť k interferencii s funkciou štítnej žľazy. V organizme je jód premenený na jodid, ktorý je koncentrovaný hlavne v tejto žľaze. Prebytok je eliminovaný obličkami, v menšej miere slinami a potom. Jodidy prechádzajú placentárnou bariérou a sú vylučované do mlieka.
 2. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 6.1 Zoznam pomocných látok Lauromakrogol Propylénglykol Etanol denaturovaný benzínom Dihydrát nátriumcitrátu Čistená voda 6.2 Hlavné inkompatibility Štúdie kompatibility nie sú k dispozícii, a preto tento veterinárny liek nesmie byť miešaný so žiadnymi ďalšími. 6.3 Čas použiteľnosti Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky. 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom. Uchovávajte v suchu. 6.5 Druh a zloženie vnútorného obalu 100 ml a 200 ml: umelohmotná (HDPE) biela fľaša s mechanickým umelohmotným rozprašovačom (plastové diely: PP, LDPE, HIPS, diely z kovu: antikorózna oceľ) 1 000 ml : umelohmotným uzáverom (HDPE). 1 x 100 ml, 1 x 200 ml, 1 x 1000 ml Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia. 6.6 Špeciálne opatrenia na zneškodňovanie nepoužitého veterinárneho lieku alebo odpadu, ktorý pochádza z tohto prípravku Všetok nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý pochádza z tohto prípravku, musí byť likvidovaný podľa miestnych právnych predpisov.
 3. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Bioveta, as Komenského 212/12 683 23 Ivanovice na Hanej Česká republika tel.: 00420 517 318 500 e-mail: registrace@ bioveta.cz
 4. Registračné číslo 99/012/09-C
 5. Dátum registrácie/ predĺženie registrácie
  1. 2009 / 16. 8. 2018
 6. DÁTUM REVÍZIE TEXTU August 2018 ĎALŠIE INFORMÁCIE Veterinárny liek je vydávaný bez predpisu. Vyhradený veterinárny liek.

Parametre

Určeno pro zvíře: Kočka, Kůň, Drobní savci, Kožešinová zvířata, Pes